Als u voor Het Wonderkind hebt gekozen, worden uw persoonsgegevens verwerkt.

Persoonsgegevens zijn gegevens die persoonlijke informatie over u bevatten, zoals adresgegevens en informatie over financiën. Het Wonderkind verwerkt gegevens die nodig zijn voor een goede begeleiding. Dit is vertrouwelijke informatie en het is belangrijk dat Het Wonderkind deze informatie goed beschermt.

Inzage

Jeugdige/ ouders of verzorgers hebben het recht om persoonsgegevens in te zien of er een kopie van te ontvangen. U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij uw persoonlijk begeleider. Het Wonderkind is verplicht om binnen vier weken na uw verzoek uw gegevens te laten inzien of een kopie toe te sturen. Het recht op inzage of kopie van uw persoonsgegevens kan in hoge uitzondering worden geweigerd als dit in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander is.

Wijzigingen

U kunt niet weigeren om een dossier te laten maken, maar u hebt veel invloed op wat er wel en niet in mag staan. Zo kunt u aanvullingen of wijzigingen in uw persoonsgegevens laten opnemen. Binnen vier weken na uw verzoek laat Het Wonderkind schriftelijk weten of het verzoek wordt opgevolgd.

Beveiliging

Het Wonderkind is verplicht om alles in te zetten om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen: afgesloten kasten, deuren met sloten en de hoogste beveiliging van het Elektronisch Cliëntendossier.

Elektronisch Cliëntendossier

Binnen Het Wonderkind worden persoonlijke gegevens in een Elektronisch Cliëntendossier (ECD) opgeslagen. Het ECD is een combinatie van jeugdigenregistratie en een zorginhoudelijk dossier.

De zorgadministratie houdt uw gegevens bij om de juiste zorg te bieden en voor de financiële afwikkeling met uw gemeente of zorgverzekeraar. Verder kunnen gegevens anoniem worden gebruikt voor statistiek en onderzoek. Het ECD is alleen digitaal toegankelijk voor een geautoriseerd persoon. De toegang is beveiligd en de wachtwoorden zijn versleuteld opgeslagen.

Vertrek

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Wanneer de begeleiding is beëindigd, worden de gegevens over uw begeleiding nog 15 jaar bewaard. U kunt uw dossier eerder laten vernietigen door een schriftelijk verzoek in te dienen bij de directeur zorg- en dienstverlening. Als u naar een andere instelling gaat, kunt u uw gegevens uit het begeleidingsplan laten overdragen.

Geheimhoudingsplicht

Uw persoonsgegevens worden gebruikt door medewerkers die met uw begeleiding te maken hebben. De begeleiders zijn verplicht tot geheimhouding. Zij geven persoonsgegevens alleen aan partijen buiten Het Wonderkind door, nadat u daarover geïnformeerd bent en daar toestemming voor hebt gegeven.

Noodsituaties waarin het wel in uw belang is dat uw gegevens worden doorgegeven, maar u geen toestemming kunt geven, vormen een uitzondering.

Meer informatie?

Als u nog vragen hebt of meer wilt weten over bescherming persoonlijke gegevens, dan kunt u bij uw persoonlijk begeleider terecht.